GRATIS verzending in het VK beschikbaar bij bestellingen van meer dan £ 50

0

Uw winkelwagen is leeg

Gebruiksvoorwaarden van de website

VOORWAARDEN VOOR WEBSITEGEBRUIK

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT


WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN?
Deze voorwaarden vertellen u de regels voor het gebruik van onze website op www.mrs-ritchie.com ("Onze website").
WIE ZIJN WIJ EN HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN
www.mrs-ritchie.com is een website die wordt beheerd door MRS RITCHIE Ltd. ("Wij"). Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 8658601 en hebben onze statutaire zetel op 4 Larch Wood, Scarcroft, Leeds, LS14 3BN. Ons btw-nummer is 189001410.
Stuur een e-mail naar customercare@mrs-ritchie.com om contact met ons op te nemen.

DOOR ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DEZE VOORWAARDEN
Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken. We raden u aan een exemplaar van deze voorwaarden af ​​te drukken voor toekomstig gebruik.
ER ZIJN ANDERE VOORWAARDEN DIE OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN
Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van Onze Website:
• Ons privacy- en cookiebeleid
• Als u goederen koopt via onze website, zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing op de verkoop.

WIJ KUNNEN DEZE VOORWAARDEN WIJZIGEN
We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Controleer deze voorwaarden elke keer dat u onze website wilt gebruiken om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.
WE KUNNEN WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN ONZE WEBSITE
We kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om wijzigingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten weer te geven.
WIJ KUNNEN ONZE WEBSITE OPSCHORTEN OF INTREKKEN
Onze Website wordt gratis ter beschikking gesteld.
We garanderen niet dat onze website, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van alle of een deel van onze website opschorten of intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. We zullen proberen u binnen redelijke tijd op de hoogte te stellen van elke opschorting of intrekking.
U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die onze website bezoeken via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat zij deze naleven.
ONZE WEBSITE IS ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN HET VK
Onze website is gericht op mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Wij beweren niet dat inhoud die beschikbaar is op of via onze website geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties.
U MOET UW ACCOUNTGEGEVENS VEILIG BEWAREN
Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enig ander stuk informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag het niet bekendmaken aan derden. We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.
Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via customercare@mrs-ritchie.com.
HOE U MATERIAAL OP ONZE WEBSITE KUNT GEBRUIKEN
Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Die werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.
U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina('s) van onze website voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze website is geplaatst.
U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of grafische afbeeldingen los van begeleidende tekst gebruiken.
Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van inhoud op onze website moet altijd worden erkend.
U mag geen enkel deel van de inhoud op onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.
Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.
VERTROUW NIET OP DE INFORMATIE OP DEZE SITE
De inhoud op onze website wordt alleen ter algemene informatie verstrekt. Het is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u enige actie onderneemt of achterwege laat op basis van de inhoud op onze website.
Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze website juist, volledig of actueel is.
WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBSITES WAARNAAR WE LINKEN
Waar onze website links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie die u van hen kunt verkrijgen.
We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.
DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD WORDT NIET DOOR ONS GOEDGEKEURD
Onze website kan informatie en materialen bevatten die zijn geüpload door andere gebruikers van onze website, inclusief bulletinboards en chatrooms. Deze informatie en deze materialen zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. De meningen van andere gebruikers op onze website vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden.
Als u een klacht wilt indienen over informatie en materialen die door andere gebruikers zijn geüpload, neem dan contact met ons op.
ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE DOOR U GELIJDEN
Of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent:
We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperken deze niet wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
Er zijn verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing op aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van producten aan u, die worden uiteengezet in onze Leveringsvoorwaarden .
Als u een zakelijke gebruiker bent :
We sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze website of de inhoud ervan.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of verband houdend met:
• gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, onze website; of
• gebruik van of vertrouwen op inhoud die op onze website wordt weergegeven.
In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor:
• verlies van winst, omzet, zaken of inkomsten;
• zakelijke onderbreking;
• verlies van verwachte besparingen;
• verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
• alle indirecte of gevolgschade.
Als u een consument bent :
Houd er rekening mee dat we onze website alleen voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. U stemt ermee in om onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.
HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons privacy- en cookiebeleid.
WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN JE MAG ZE NIET INTRODUCEREN
We kunnen niet garanderen dat onze website veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.
U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot Onze Website. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.
U mag onze website niet misbruiken door willens en wetens virussen, trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot Onze Website, de server waarop Onze Website is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met Onze Website. U mag Onze Website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, begaat u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om Onze Website te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.
REGELS OVER LINKEN NAAR ONZE WEBSITE
U mag naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.
U mag geen link tot stand brengen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, terwijl die er niet is.
U mag geen link naar onze website plaatsen op een website die niet uw eigendom is.
Onze website mag op geen enkele andere site worden geframed en u mag ook geen link maken naar een ander deel van onze website dan de startpagina.
We behouden ons het recht voor om de koppelingstoestemming zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.
Als u wilt linken naar of gebruik wilt maken van inhoud op onze website anders dan hierboven beschreven, neem dan contact met ons op.
WELK LAND WETGEVING IS VAN TOEPASSING OP GESCHILLEN?
Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan worden beheerst door het Engelse recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie zullen hebben, behalve dat als u een inwoner van Noord-Ierland bent, u ook een procedure in Noord-Ierland kunt aanhangig maken, en als u een inwoner van Schotland bent, u ook een procedure in Schotland mag aanspannen .

Als u een bedrijf bent, vallen deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) onder het Engelse recht. We gaan beiden akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.
ONZE HANDELSMERKEN ZIJN GEREGISTREERD
Mrs Ritchie is een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd handelsmerk van Mrs Ritchie Ltd. Het is niet toegestaan ​​om "Mrs Ritchie" en/of het bijbehorende logo te gebruiken zonder onze toestemming.